Wie zijn wij

Op 4 december 2009 is de Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen (SVLM) opgericht. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en in standhouden van het voltijds Hoogbegaafden onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Maarssen en de omliggende regio, waarvan Maarssen deel uit maakt.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen ziin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van het (financieel) ondersteunen van het Leonardo onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Maarssen. De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst.

De bestuursleden zijn:

- Eleonoor van Gaalen, voorzitter

- Simon van der Weij, secretaris

- Christian Noordijke, penningmeester

- Riëtte Habes, gewoon lid

Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen (SVLM) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In gewone mensentaal betekent het dat we een goed doel zijn. U mag daarom (periodieke) schenkingen aan SVLM geheel van uw belastingaangifte aftrekken. Voor legaten en erfenissen zijn we zelfs geheel vrijgesteld van successierechten (nultarief).  

De SVLM organiseert iedere tweede maandag van de oneven maand een VLAMavond voor en door vrienden. Tijdens deze avond wordt informatie en ervaringen uitgewisseld die men is tegengekomen bij het zoeken naar sponsors, kortom:

Successen vieren

Valkuilen delen

Leuke tips uitwisselen

Met elkaar ervaringen delen